Polna

60 tekstów – auto­rem jest Pol­na.

Obecność

Młody chłopak z mo­jego osied­la
Mie­szkający te­raz w Bel­gii
Za­rabia te­raz dużo pieniędzy.

Kiedyś trójka znajomych
wy­jechała sa­mocho­dem na ulicę
Dwójka z nich tak młodych stra­ciła życie
Przy­jaciel bar­dzo długo o swo­je walczył.

Przy­jaciółka,która zajęta
masą spraw , odeszła ..
Nie mając cza­su na­wet się odezwać.

Zaw­sze jest powód dla które­go ktoś nie wra­ca do domu.
lecz ich dusze cicho przez nasze życie lecą jak motyl. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 stycznia 2019, 18:30

My

Wsta­je Słońce
Zo­bacz no­wy dzień, czy masz dla ko­go wstać, myślę że tak.
Który to już raz two­je myśli idą w naszą stronę?
Obo­je ma­my trochę złości do siebie lecz nie pre­ten­sji bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 stycznia 2019, 11:11

Zmiana

Py­tają mnie czy wszys­tko gra
Jak­by wal­czy­li o berło
Kto będzie lep­szym moim doz­gonnym dru­hem .
Ale gdy sa­mot­nie w po­połud­nie moknę nikt nie py­ta czy boli.
Pat­rzę na sta­re tek­sty i oczom nie wierzę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 stycznia 2019, 12:53

Do lata

Marzą mi się ciepłe ,let­nie dni , gdzie ra­zem ja i ty,
Czuć w nas te­raz lek­ki chłód
Ta­ki jak na dworze często czuć
Je­zioro za naszym do­mem już za­marza
Mu­simy uważać i w tej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 października 2018, 22:19

Pieniądze i zaz­drość ,wciąż te sa­me żądze
Wszys­cy dużo o tym mówią a każdy chce miłości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 marca 2018, 11:04

Odrodzenie

Wiosen­ny , ciepły dzień i to wrażenie, że każdy kwiat rośnie właśnie dla nas.
Zna­lazło się miej­sce gdzie świeci słońce na pew­no,tu każda dob­a przeżyta ra­zem to mały cud.Odeszło to co złe ,te­raz w życiu mam lek­ko,dookoła piękno ,dużo jeszcze prze­de mną. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 marca 2018, 20:01

Listopadowy wieczór

To zdarzyło się lis­to­pado­wym wie­czo­rem,gdy drze­wa gu­biły liście.
Dob­rze pa­miętam,kil­ka gwiazd na zachmurzo­nym niebie,
Czuć było chłód ta­ki jak od ciebie często czuć i tyl­ko kil­ka twoich słów dają mi siłę ,żeby da­lej żyć.
Znalazłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2018, 21:13

Serce krwawi

Tracę pod sto­pami grunt
Gdzieś nad na­mi Bóg czu­wa
Chciałbym Nie an­gażować w nic emoc­ji to chy­ba syn­drom Nie dojrzałości
Właści­wie to uczu­cia mnie zgu­biły
Każdy mój krok zaw­sze jest niepew­ny i może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2018, 18:58

Pogoda

Siedzę w zi­mowym og­rodzie
Myśla­mi jes­tem w wiosen­nym słońcu
Drze­wa bez liści ,te­raz wi­dać ich śpiące duszę
Tra­wa ok­ry­ta zim­nem kwiaty daw­no po­więdłe
Sza­rość i smu­tek, mnie to przytłacza
Zbiera się na deszcz
Chmur nikt daw­no niep­rze­gania
Ta po­goda to gra­nica, której sam diabeł nie przekracza. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 lutego 2018, 11:28

Córka

W do­mu nie była od lat
Oj­ca zmęczo­ne dłonie ,wciąż piszą lis­ty do niej
Mat­ka wsta­je parzy kawę i ogląda sta­re zdjęcia ,tyl­ko łzy płyną po jej po­liczkach
Ich córka odeszła w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 stycznia 2018, 21:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Polna

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 stycznia 2019, 19:22Polna sko­men­to­wał tek­st Obecność

14 stycznia 2019, 10:45Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Obecność

8 stycznia 2019, 18:30Polna do­dał no­wy tek­st Obecność

7 stycznia 2019, 19:13Polna sko­men­to­wał tek­st My

7 stycznia 2019, 15:59yestem sko­men­to­wał tek­st My

7 stycznia 2019, 11:11Polna do­dał no­wy tek­st My

6 stycznia 2019, 20:44Polna sko­men­to­wał tek­st Zmiana

5 stycznia 2019, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Zmiana

5 stycznia 2019, 12:53Polna do­dał no­wy tek­st Zmiana

4 listopada 2018, 22:34Polna sko­men­to­wał tek­st Dwa wy­miary